children Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχική Σύνδεσμοι Επικοινωνία
Γεωργία και Περιβάλλον

Το Δίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νάουσα 9-6-2006
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Αρ.Πρωτ. 1512 /Φ7B
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ταχ.Δ/νση : Αγ. Νικολάου
59200–Νάουσα Τ.Θ. 137


Προς :

ΥΠΕΠΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες:

Τηλ : 23320 - 25111
Fax : 23320 - 52053
email: arapitsa@otenet.gr


site: www.kpenaousas.gr

Θέμα: «αίτηση έγκρισης του τοπικού σχολικού δικτύου «Γεωργία και Περιβάλλον» ως εθνικό»

Η γεωργία στη χώρα μας κατείχε σημαντικό ρόλο στο εθνικό εισόδημα. Τα τελευταία χρόνια βασικοί γεωργικοί τομείς φθίνουν και η ανάγκη για ένα καινούριο μοντέλο ανάπτυξης είναι επιτακτική, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας μας. Τα θέματα που αφορούν τη γεωργία και τις επιδράσεις της στο περιβάλλον θέλουμε να προσεγγίσουν οι μαθητές μέσω του δικτύου μας, γιατί πιστεύουμε ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα της γεωργίας δεν περιορίζονται μόνο στη δική μας περιοχή, αλλά αφορούν όλη την Ελλάδα.

Το ΚΠΕ Νάουσας εκτιμώντας ότι πολλά σχολεία όλων των βαθμίδων και σε όλη την Ελλάδα υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέματα που μπορούν να ενταχθούν στο δίκτυο «Γεωργία και Περιβάλλον» υποβάλει σχέδιο για Πανελλήνιο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Γεωργία και Περιβάλλον», πιστεύοντας, ότι θα βοηθήσει δείχνοντας την αναγκαιότητα αλλά και τους δρόμους για την αειφορική ανάπτυξη της γεωργίας.

1. Τίτλος του δικτύου:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»


2. Θεματικές ενότητες του δικτύου:

1. Η γεωργία μέσα στο χρόνο.
2. Ο κύκλος της ζωής και ο βιολογικός κύκλος των φυτών.
3. Μορφές καλλιέργειας. Συμβατικές – εναλλακτικές.
4. Διαχείριση οργανικών υπολειμμάτων της γεωργίας.
5. Η γεωργία του τόπου μας – Παραδοσιακές καλλιέργειες (ελιά, αμπέλι, κά.).
6. Προϊόντα του τόπου μας. Η διαδρομή από την παραγωγή στην κατανάλωση. Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας παραγωγής. Καθετοποίηση παραγωγής. Ομάδες Παραγωγής Αγροτών.
7. Γεωργία και νερό.
8. Γεωργία και προστατευόμενες περιοχές.
9. Γεωργία και βιοποικιλότητα.
10. Γεωργία και ενέργεια.
11. Νέα μοντέλα ανάπτυξης της γεωργίας στo πλαίσιo της αειφορίας.
12. Οι επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον.
13. Γεωργία και οικονομία. Αλληλεπιδράσεις με άλλους τομείς της οικονομίας.
14. Γεωργία, γεωμορφολογία, εδαφοκλιματικές συνθήκες ενός τόπου.
15. Γεωργία και κοινωνία.
16. Γεωργία και πολιτισμός.
17. Γεωργία και ποιότητα ζωής.

3. Σκοποί και στόχοι του δικτύου:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Να γνωρίσει ο μαθητής το αγροτικό περιβάλλον και τα προβλήματά του, θεωρητικά και εμπειρικά, για να

 • ευαισθητοποιηθεί
 • αποκτήσει κριτική ικανότητα αξιολόγησης των επεμβάσεων σε αυτό (συμπεριλαμβανόμενης της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας και θεμάτων αιχμής π.χ. βιολογικός τρόπος παραγωγής, γενετικά τροποποιημένα φυτά, ζώα και τρόφιμα κλπ.)
 • αποκτήσει υπεύθυνες στάσεις και αξίες
 • αποκτήσει συμπεριφορές διεκδικητικές για τη βελτίωση της ζωής του μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον
 • ασχοληθεί ενεργά με την προστασία του και την αειφορική του ανάπτυξη

2. Να αναπτύξει ο μαθητής

 • την έννοια του συλλογικού πνεύματος
 • δεξιότητες ανάλογα με την ηλικιακή του βαθμίδα και να καλλιεργήσει ταλέντα που στο καθημερινό σχολείο δεν είναι εμφανή ή δε ζητούνται
 • και να επικοινωνήσει, να συνεργαστεί και να ανταλλάξει εμπειρίες και απόψεις με άλλα σχολεία διευρύνοντας έτσι το περιβάλλον στο οποίο ζει


3. Να αναπτύξει ο μαθητής συνεργασίες με φορείς άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους για να ανοιχτούν στην τοπική ή και την ευρύτερη κοινωνία

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


1. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να περιγράψει την κατάσταση της γεωργίας σε διάφορες ιστορικές περιόδους και να τις συνδυάζει με κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.

2. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να εκτιμήσει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της γεωργίας.

3. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να περιγράψει τον κύκλο της ζωής και να τον συνδέει με τη δική μας ζωή και την επιβίωσή μας.

4. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να περιγράψει τις διάφορες φάσεις του βιολογικού κύκλου των φυτών και των ζώων.

5. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να ορίσει τις διάφορες μορφές καλλιέργειας και τρόπους εκτροφής ζώων, συμβατικούς και εναλλακτικούς, και να τους αξιολογεί.

6. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να απαριθμήσει τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη της γεωργίας.

7. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να καταγράψει τα διάφορα στάδια στη διαδικασία παραγωγής, τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας του προϊόντος που ασχολείται.

8. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να ονομάσει τις γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην παραγωγική διαδικασία του προϊόντος και τις συνθήκες εργασίας των απασχολούμενων.

9. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να συνδέσει την πρωτογενή παραγωγή με τη δευτερογενή και να αξιολογεί την ποιότητά τους.

10. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να περιγράψει τη διαδικασία κομποστοποίησης, τη χρήση του κομπόστ και να δηλώσει τα πλεονεκτήματά του.

11. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να απαριθμήσει τις καλλιέργειες του τόπου του, της περιοχής του, της Ελλάδας, του κόσμου και να τις συνδέσει με τη γεωμορφολογία και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες.

12. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να αναφέρει τις επιδράσεις της γεωργίας στο υδατικό δυναμικό και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της.

13. Να διερευνήσει και να μπορεί ο μαθητής να αναφέρει τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα αγροοικοσυστήματα και τις προστατευόμενες περιοχές.

14. Να διερευνήσει και να μπορεί ο μαθητής να αναφέρει τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα αγροοικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα.

15. Να μπορεί ο μαθητής να αναγνωρίζει τα βασικά δομικά στοιχεία του αγροτικού τοπίου - οικοσυστήματος και της σημασίας που αυτά έχουν για τη βιοποικιλότητα.

16. Να μάθει ο μαθητής τις βασικές τεχνικές βελτίωσης των αγροτικών οικοσυστημάτων και περιορισμού των επιπτώσεων από τις σύγχρονες γεωργικές πρακτικές (περιλαμβάνοντας και τις μεθόδους εξοικονόμησης νερού)

17. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να αναφέρει και να αξιολογήσει τη σχέση της γεωργίας με την οικονομία, την κοινωνία και την πολιτιστική παράδοση του τόπου.

18. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να καταγράψει τις επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον του τόπου του ειδικά, γενικά στο οικοσύστημα και στην υγεία του ανθρώπου.

19. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να περιγράψει και να εκτιμήσει τη ζωή μιας αγροτικής οικογένειας και των απασχολούμενων σε τομείς άμεσα εμπλεκόμενους με τη γεωργία.

20. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να αξιολογήσει τα τεχνικά έργα που γίνονται για την ανάπτυξη της γεωργίας και να αναφέρει τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

21. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να αναγνωρίσει την κατανάλωση ενέργειας στη γεωργία.

22. Να μπορεί ο μαθητής να χρησιμοποιεί όρους όπως οικοσύστημα, μόλυνση, ρύπος, τοξικά υπολείμματα, χλωρίδα, πανίδα, αειφορία, βιώσιμη ανάπτυξη, συμβατική καλλιέργεια, εναλλακτική καλλιέργεια, βιολογική γεωργία, ολοκληρωμένη διαχείριση, φυσική καλλιέργεια, βιοδυναμική γεωργία, εκτροφή ζώων, κομποστοποίηση, λίπανση, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, άρδευση, τυποποίηση, μεταποίηση, συνεταιρισμός, ομάδα παραγωγών, αγροτουρισμός κα.

23. Να μπορεί ο μαθητής να ανακαλύψει αναφορές στη γεωργία μέσα από τη λογοτεχνία, τη λαογραφία, την τέχνη, τη μουσική, το χορό και να δημιουργήσει έργα εμπνεόμενος από τη σοφία της φύσης.

24. Να γνωρίσει, να κατανοήσει και να μπορεί ο μαθητής να προτείνει νέα μοντέλα ανάπτυξης της γεωργίας στo πλαίσιo της αειφορίας.

Οι προτεινόμενοι στόχοι είναι ενδεικτικοί και μπορούν να διευρυνθούν από τις ομάδες των σχολείων που θα συμμετάσχουν στο δίκτυο, οι οποίες επιλέγουν και προσαρμόζουν αυτούς τους στόχους ανάλογα με την εκπαιδευτική τους βαθμίδα, την ηλικία των μαθητών και το θέμα του προγράμματός τους.


4. Το αντικείμενο και η μεθοδολογία της εργασίας:

Το αντικείμενο της εργασίας του σχολικού δικτύου είναι η γνωριμία, κατανόηση και μελέτη της ελληνικής γεωργίας ως ζωτικού τομέα στην αξιακή κλίμακα για τη διατήρηση της ζωής σε όλες τις μορφές της, των παραμέτρων και συνθηκών που την καθορίζουν και τη διαμορφώνουν. Ξεκινώντας η μαθητική ομάδα από άμεσα και γνώριμα βιώματα της τοπικής κοινωνίας του χωριού ή της πόλης τους, π.χ. με τη μελέτη μιας καλλιέργειας, ενός αγροτικού συνεταιρισμού, μιας αγροτικής οικογένειας, ενός εθίμου κλπ., θα προχωρήσει μέσα από την εμπλοκή της σε δίκτυο σχολείων και την επαφή, ανταλλαγή με άλλες μαθητικές κοινότητες με κοινά, παράλληλα ή παρεμφερή θέματα στην αναγωγή του μερικού, τοπικού θέματος σε γενικό και ενιαίο και στην αναγνώριση και αποδοχή, ως τελικού στόχου της γνωστικής διαδικασίας, των σχέσεων αλληλεξάρτησης της γεωργίας με το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. Η συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου και η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μέσα από τη χρήση κοινής ιστοσελίδας ή μέσα από ημερίδες, σεμινάρια, παρουσιάσεις προγραμμάτων κ.λ.π. θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση κριτικής ικανότητας για την αξιολόγηση της υφισταμένης κατάστασης και των μοντέλων ανάπτυξης που προτείνονται από κέντρα λήψης αποφάσεων και στην ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών που εν δυνάμει και στο μέλλον θα στηρίζουν με επιλογές και αποφάσεις τους μια αειφορική κατεύθυνση της γεωργίας.

Μεθοδολογία

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας η διαθεματικότητα, που στο δημοτικό είναι ευκολότερα επιτεύξιμη και στο γυμνάσιο – λύκειο προωθείται και από την επίσημη πλέον παιδαγωγική αρχή ως προσδοκώμενος στόχος, αποτελεί ισχυρό μέσο για την αναγνώριση του πολυδιάστατου της πραγματικότητας, την ανάπτυξη της συγκριτικής και κριτικής ικανότητας του μαθητή, και την κατάκτηση ολιστικής αντίληψης που είναι και το τελικό ζητούμενο. Το θέμα της γεωργίας προσφέρει τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο δυνατότητες σύμπραξης και συνεργασίας ικανού αριθμού μαθημάτων και κατευθύνσεων ώστε να εξασφαλισθεί η ολιστική αντίληψη.

Οι τρόποι προσέγγισης του μαθητή και η μεθοδολογία των δράσεων οφείλουν να έχουν ως πρωταρχικό στοιχείο τη βιωματικότητα, να αντλούν δηλαδή από τα προσωπικά βιώματα και τον άμεσο κοινωνικό περίγυρο του παιδιού ώστε μέσα από τη διαδικασία της ταύτισης και άμεσης εμπλοκής να το βοηθήσουν να κατανοήσει τον κόσμο στον οποίο ζει, αλλά και να αντιληφθεί επιπτώσεις και προεκτάσεις ατομικών πράξεων και προσωπικών επιλογών στο περιβάλλον.

Η συνεργασία των παιδιών σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου που επεξεργάζονται και τα ενδιαφέροντά τους είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη κριτικής και αυτοκριτικής ικανότητας, αισθήματος κοινής ευθύνης και την ενίσχυση της συλλογικής ταυτότητας και των δυνατοτήτων παρέμβασης. Στο πλαίσιο του σχολικού δικτύου η συνεργασία έχει πολλαπλασιαστική δυναμική.

Το παιχνίδι, ελεύθερο ή κατευθυνόμενο, το παιχνίδι ρόλων, το συνδυαστικό παιχνίδι σωματικής και διανοητικής άσκησης, η δραματοποίηση δεν είναι μόνο τρόποι βιωματικής-συναισθηματικής προσέγγισης του μαθησιακού στόχου, ταυτόχρονα ικανοποιεί - ανάλογα και με την ηλικία - βασικές ψυχοκινητικές ανάγκες των παιδιών και συνιστά δυναμικό κομμάτι των παιδαγωγικών δράσεων στο πλαίσιο του δικτύου.

Η μέθοδος πρότζεκτ ή η μέθοδος επίλυσης προβλήματος έχουν καθιερωθεί ως ιδιαίτερα γόνιμες μέθοδοι για την απόκτηση ολιστικής αντίληψης και τη βαθμιαία χειραφέτηση και κοινωνικοποίηση των μαθητών. Συνδυάζουν τη βιωματική, διανοητική και διαθεματική προσέγγιση ενώ καθιστούν απαραίτητη τη συνεργασία των παιδιών. Το δίκτυο μπορεί να διευκολύνει τη δυνατότητα προσέγγισης ενός θέματος από διάφορες πλευρές και σε ευρύτερες διαστάσεις στο χώρο και στο χρόνο. Αυτό δεν αποκλείει άλλες τεχνικές μεθόδων που μπορούν να δρουν συμπληρωματικά ανάλογα με τις ανάγκες και την κρίση της μαθητικής κοινότητας που συμμετέχει σε πρόγραμμα του δικτύου.

5. Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης:

Οι ομάδες των σχολείων που θα συμμετάσχουν στο δίκτυο θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις δράσεις τους για το θέμα που επέλεξαν μέσα σε 2 χρόνια. Η διάρκεια του δικτύου θα παρατείνεται εφ όσον υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός σχολείων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο δίκτυο.

Προτείνουμε στις ομάδες των σχολείων του δικτύου την πρώτη χρονιά να συγκεντρώσουν πληροφορίες και υλικό για το θέμα που ασχολούνται, να το αξιολογήσουν και να το παρουσιάσουν. Τη δεύτερη χρονιά μπορούν να επικεντρώσουν τη μελέτη τους σε πρακτικές και προτάσεις αειφορικής ανάπτυξης, να αναπτύξουν δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση και να κάνουν την τελική τους παρουσίαση.

Το Κέντρο μας ως συντονιστής αυτού του δικτύου αναλαμβάνει να συντονίσει τις μαθητικές ομάδες μαζί με τη συντονιστική επιτροπή του δικτύου, να στηρίξει με εκπαιδευτικό υλικό που θα ετοιμάσει με τη βοήθεια της παιδαγωγικής ομάδας του δικτύου και να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, το κέντρο μας θα στηρίξει το δίκτυο με την υλοποίηση ημερήσιου και πολυήμερου προγράμματος με θέμα «γεωργία και περιβάλλον» για τα σχολεία του δικτύου που θα τύχει να μας επισκεφτούν, αλλά και για όσα σχολεία ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν.

Οι συνεδριάσεις της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου και της παιδαγωγικής ομάδας θα γίνονται 2 με 3 φορές το χρόνο για να χαράξουν και να αξιολογήσουν το ξεκίνημα, την πορεία και τις δράσεις του δικτύου.


6. Συμμετοχές σχολείων:

Στο δίκτυο μέχρι τώρα συμμετείχαν αρκετά σχολεία από τους νομούς εμβέλειας και υπήρχαν αιτήσεις συμμετοχής και από σχολεία εκτός νομών εμβέλειας παρόλο που το κέντρο μας δεν έκανε προσπάθεια γι αυτό λόγω της τοπικής του εμβέλειας. Βλέποντας ότι πολλές περιβαλλοντικές ομάδες υλοποιούν προγράμματα σχετικά με «γεωργία και περιβάλλον» θεωρούμε ότι ο ελάχιστος αριθμός των 20 σχολείων που έχει ορίσει με απόφασή του το ΥΠΕΠΘ για τα δίκτυα, εύκολα θα καλυφθεί με την έγκρισή του ως εθνικό.


7. Η Συντονιστική Επιτροπή:

Τακτικά μέλη:
 1. Μπεκιάρης Γεώργιος, Δάσκαλος, μέλος Κ.Π.Ε. Νάουσας Πρόεδρος του δικτύου
 2. Κουτσούρης Αλέξανδρος, Γεωπόνος, Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών , Αντιπρόεδρος
 3. Καρυπίδης Γεώργιος, καθηγητής Φυσικ’ής Αγωγής, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Παρανεστίου, Γραμματέας
 4. Στυλιανού Πασχαλίνα, Δασκάλα, Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Νάουσας, Ταμίας
 5. Κουρουζίδης Θεοχάρης, Δάσκαλος, Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας
 6. Παπακωνσταντίνου Κων/νος, Δάσκαλος, αναπληρωτής Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Ακράτας
 7. Αποστολάκης Δημήτριος, Δάσκαλος, Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου
 8. Τσιουκαρδάνης Νίκος, Δάσκαλος, αναπληρωτής Υπεύθυνος Κ.ΠΕ Βελβεντού
 9. Εκπρόσωπος ΣΕΠΕΔ (Σαλπέα Μαρία)
Αναπληρωματικά μέλη:

 

 1. Λουκίδου Μαρία, Δασκάλα, μέλος Κ.Π.Ε. Νάουσας, Αναπληρωτής προέδρου
 2. Γίδαρη-Καφέ Ισαβέλλα, Γεωπόνος, αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρωτής Αντιπροέδρου
 3. Λάμπρος Ιωάννης, Φιλόλογος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Αρναίας Αναπληρωτής Γραμματέας
 4. Χειμωνοπούλου Μαρία, Βιολόγος, μέλος Κ.Π.Ε. Νάουσας, αναπληρώτρια ταμίας
 5. Γρηγορίου Μαγδαληνή, Βιολόγος, μέλος Κ.Π.Ε. Καστοριάς
 6. Γκαλποκίνης Μιχάλης, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, μέλος Κ.Π.Ε. Κισσάβου - Μαυροβουνίου
 7. Διονύσης Τριαντάφυλλος , Δάσκαλος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Ζακύνθου
 8. Κόττης Γεώργιος, Γεωπόνος, μέλος Κ.Π.Ε. Αμφισσας.


8. Τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας:

 1. Μπεόπουλος Νίκος, Γεωπόνος, Καθηγητής στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Κουτσούρης Αλέξανδρος, Γεωπόνος, Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 3. Καβαλλάρη Δέσποινα, Οικονομολόγος, μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Νάουσας
 4. Καλαϊτζίδου Αικατερίνη, Δασκάλα,
 5. Καρβουνίδου Μάρθα, Γεωπόνος,
 6. Λουκίδου Μαρία, Δασκάλα, μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Νάουσας
 7. Νάτσιος Δημήτριος, Μαθηματικός, μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Νάουσας
 8. Στυλιανού Πασχαλίνα, Δασκάλα, μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Νάουσας
 9. Τσαουσίδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Γερμανικής, 
 10. Κουρουζίδης Χάρης, Δάσκαλος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας  
 11. Τσελεκτσίδου Παναγιώτα, Οικονομολόγος, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καβάλας
 12. Κουδούνη Γεωργία, Γεωπόνος, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 13. Ταμουτσέλη Κωνσταντίνα, Γεωπόνος, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης
 14. Σαλαπατάρας Στέλιος, Φυσιογνώστης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας
 15. Τσεμπερλίδου Μαριάννα, ΠΕ 04, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας
 16. Βασάλα Παρασκευή, Γεωλόγος, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Κεφαλλονιάς
 17. Ταγκαλάκη Αικατερίνη, Γεωπόνος, μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Άμφισσας
 18. Παναρίτου Κωνσταντίνα, Γεωλόγος, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας
 19. Μπεκιάρης Γεώργιος, δάσκαλος, μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Νάουσας
 20. Χειμονοπούλου Μαρία, Βιολόγος, μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Νάουσας
 21. Μπλέτσου Ελιά, Νηπιαγωγός, μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Νάουσας

9. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα:

'Ενα από τα θεματικά σεμινάρια που οργανώνει το Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας κάθε χρόνο έχει θέμα τη γεωργία και το περιβάλλον. 


Αυτή η παράδοση θα συνεχιστεί για να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί του δικτύου στην αρχή της χρονιάς ή κατά τη διάρκειά της, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας ή σε άλλα συνεργαζόμενα Κέντρα και φορείς, με ένα τουλάχιστον σεμινάριο τη χρονιά.

Στο τέλος της χρονιάς, εφ όσον υπάρχει η δυνατότητα, θα υπάρξει συνάντηση των εκπαιδευτικών – συντονιστών των περιβαλλοντικών ομάδων με σκοπό την παρουσίαση των εργασιών τους και την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προβληματισμών.


10. Το επικοινωνιακό πλαίσιο:

Η επικοινωνία της συντονιστικής επιτροπής με τις μαθητικές ομάδες και των σχολείων μεταξύ τους μπορεί να γίνει με κάθε τρόπο, σύμφωνα με τις δυνατότητες επικοινωνίας κάθε σχολείου (e-mail, φαξ, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, με συναντήσεις).

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας, ως κεντρικός συντονιστικός φορέας θα δημιουργήσει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για να μπορούν οι ομάδες και η συντονιστική επιτροπή να δημοσιεύουν απόψεις, προτάσεις, εμπειρίες κα.

Η συντονιστική επιτροπή θα στείλει λίστα με όλα τα συμμετέχοντα σχολεία του δικτύου, το θέμα τους, τους συντονιστές εκπαιδευτικούς και τον τρόπο επικοινωνίας σε όλα τα σχολεία του δικτύου για να αναπτύξουν συνεργασίες, να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες, ιδέες και να οργανώσουν κοινές δράσεις.

Άμεση επικοινωνία θα έχουν οι εκπαιδευτικοί – συντονιστές των ομάδων στο επιμορφωτικό σεμινάριο και την τελική συνάντηση που θα οργανωθεί από τη συντονιστική επιτροπή σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας ή άλλα συνεργαζόμενα Κέντρα και φορείς.


11. Οι διαδικασίες αξιολόγησης:

Το δίκτυο θα αξιολογηθεί από τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε αυτό ως προς το συντονισμό του, το παιδαγωγικό υλικό που παρείχε, τα σεμινάρια και τις συναντήσεις που οργάνωσε.

Το κάθε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιείται σε κάθε σχολείο του δικτύου, θα αξιολογηθεί αρχικά, διαμορφωτικά και τελικά από όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό (μαθητές, εκπαιδευτικοί, συντονιστές).


12. Οικονομικά – χρηματοδότηση:

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας - μέχρι τη λήξη του υπάρχοντος Τεχνικού Δελτίου Έργου του - αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των εκπαιδευτικών του δικτύου, των μελών της συντονιστικής επιτροπής και παιδαγωγικής ομάδας του δικτύου, των εισηγητών και την αμοιβή τους στα σεμινάρια και τις συναντήσεις που προβλέπονται. Επίσης συνεργαζόμενα ΚΠΕ μπορούν να αναλάβουν μέρος των εξόδων, εφ όσον συνδιοργανώνουν μαζί με το κέντρο μας σεμινάρια και συναντήσεις.

Το ΚΠΕ Νάουσας θα αναλάβει το κόστος για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Μετά τη λήξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου η χρηματοδότηση του δικτύου θα προσαρμοστεί ανάλογα με τη χρηματοδότηση που θα έχει το Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας.


Η Υπεύθυνη του Κέντρου Εκπαίδευσης Νάουσας

για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Στυλιανού Παχσαλίνα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 2 επισκέπτες σε σύνδεση

Στατιστικά

Επισκέπτες: 139029

Τυχαία Εικόνα

Mullus_barbatus

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση

Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας